Pages

Carita Babad "prabu siliwangi:

1 komentar

sanggeeus karajaan pajajaran diserbu ku para prajurit ti banten, prabu siliwangi saputra garwa katut abdi-abdina nu satia, kaluar di luareun karaton terus diserbu ku pasukan musuh. Atuh dayeun pajajaran beuki sepi sabab rahayatna loba anu marubus ka leuweung.
               Ngan Ki Senapati anu masih kaneh tanggoh, hayang ngalawan musuh. Ku sabab kate'njona bangun gagah hayang ne'mbongkeun kawedukan, mane'hna dicoba kasakte'nna ku ke'an santang, nyae'ta dititah nyabut iteuk. Iteuk ditanceubkeun dina taneuh, ku ki sanapati taluk ka ke'an santang sarta pamitan re'k nyusul prabu siliwangi.
   prabu siliwangi kasapak keur ngarereb di gunung cibodas jeung bada-badalna. Manehna nyarita ye'n garwana, putrana sarta abdi-abdina dibe're kalonggaran naha re'k arasup islam atawa moal. Sanggeus cacarita sang prabu tuluy  ngahiyang, ngiles sapada harita. Abdi-abdina melengek ane'heun. Saware'h arindit tanpa tujuan. Sawareh deui cicing taretep di dinya di gunung cibodas, Lila-lila marane'hna jaradi arca (patung) anu kiwari katelah Arca Domas.
             ari ke'an santang, terus ngislam-ngislamkeun urang pajajaran jeung rahayat nu aya di pagunungan nepi ka sancang, basisisr kiduleun garut
                                                         SOAL ATAU LATIHAN
A. PILIH JAWABAN a,b,c ATAU d ANU DIANGGAP BENER!

1.prabu siliwangi katut balad-baladna niggalkeun karaton sarta arasup ka leuweung, sabab
a.di karajaan pajajaran keur aya peuyakit
b.karajan pajajaran diserbu ku musuh ti banten
c.re'k moro uncal ka leuweung
d..re'k ngahiang di gunung cibodas

2.saha anu ngajurungan prabu siliwangi ngalolos ninggalkeun karaton?
a.ki senapati                                                     c.para prajurit
b.kean santang                                                 d.abdi-abdina

3.saha anu hayang nembokeun kaweedukan ka musuh te'h?
a. prabu siliwangi                                               c.ki senapati
b.kean santang                                                  d.para prajurit

4.iteuk ke'an santang anu dipake' nguji kasakte'n ki kisenapati te'h asalna ti...
a.pajajaran                                                         c.gunung cibodas
b.sancang                                                           d.mekah

5.ceuk prabu siliwangi, ayeuna waktuna agama islam kudu
a.pareum                                                            c.ancur
b.nanjung                                                            d.paeh

6.garwana, putrana sarta abdi-abdina ku prabu siliwangi dibe're' kalonggaran pikeun......
a.asup agama islam                                              c.milu kagunung
b.caricing di karaton                                            d. mili ngahiang

7.sanggeus cacarita, prabu siliwangi tuluy....
a.indit                                                                   c.ngahiang
b.maot                                                                 d.jadi arca

8.ari abdi-abdina loba anu tetep caricing di gunung cibodas sarta jadi....
a.arca domas                                                        c.arca pajajaran
b.arca gunung                                                       d.arca leuweng 

9.ke'an santang kungsi jadi raja di sancang sarta maunang jujuluk (sebutan)....
a.pangeran santang                                                c.prabu godog
b.gagak lumayung                                                  d.gagak sancang

10.batu pasare'an ke'an santang ayana di pakidulan garut nyae'ta di....
a.kampung kidul                                                     c.kampung prabu
b.kampung dukuh                                                   d.kampung godog
 
                                                                   JAWABAN !
1. B.karajaaan pajajaran di serbu ku musuh ti banten
2. d. abdi-abdina
3. a. prabu siliwangi
4. c.gunung cibodas
5. b.najung                                              YANG LAINYA PIKIR DULU DIRI

komentar (1)

Posting Komentar

Ada kesalahan di dalam gadget ini